Overslaan en naar de inhoud gaan
De Lekdijk (© Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Dijkversterking Sterke Lekdijk

Technisch management

Als de bestaande noordelijke Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen. Om het gebied de komende jaren beter te beschermen tegen eventuele overstromingen draagt ManEngenius bij aan het versterken van de Lekdijk tussen Schoonhoven en Amerongen. Het project valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma en is het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma van de Rijksoverheid.

Het versterken van de Sterke Lekdijk kent zeven dijkversterkingen tussen Amerongen en Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer. Uit toetsingen blijkt dat verbeteringen omtrent binnenwaartse stabiliteit en piping (ondertunneling) noodzakelijk zijn.

Onze kennispartner Arnold van der Kraan werkt overkoepelend mee aan alle projecten en beoordeeld de dijk op sterkte. Vanuit zijn deskundigheid levert hij uitgangspunten aan omtrent waterstanden waarmee gerekend gaat worden, sterkte-eigenschappen van de grond en de te gebruiken rekenregels en programmatuur. Ook toetst hij de technische berekeningen door indicatieve berekeningen uit te voeren. Het belangrijkste is dat alles overeenkomt met de uitgangspunten.

De kennis over de sterkte van dijken is volop in ontwikkeling waar veel nieuwe technieken uit voortkomen. Ik probeer die zo goed mogelijk te vertalen naar praktische oplossingen binnen de versterking van de Sterke Lekdijk.

Arnold van der Kraan
Arnold van der Kraan
© Beeldbank Rijkswaterstaat

Samenwerken met ingenieursbureaus...

Verder levert Arnold gegevens aan bij de ingenieursbureaus die ervoor moeten zorgen dat zij de ontwerpopgave kunnen aanscherpen en het ontwerpprofiel kunnen bepalen. Deze gegevens komen vanuit vorige dijkversterkingsprojecten en gaan over de opbouw van waterkeringen, gidsdata en waterstanden.

De review van technische rapporten, waar berekeningen op faalmechanismen van de dijk (overloop, overslag, piping en stabiliteit) in terugkomen, valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. De ingenieursbureaus verwerken de review in een definitief rapport of nemen de informatie mee in een volgende fase.

...en andere partijen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de procedure van milieueffectrapportage. In deze procedure wordt aangegeven hoe de keuze van dijkversterkingsmaatregelen tot stand is gekomen en hoe wordt omgegaan met milieueffecten, zoals aantasting van de natuur, verandering in de waterhuishouding of trillinghinder bij de aanleg.

Tevens wordt nauw samengewerkt met de Rijksoverheid, waterschappen, drie andere technisch specialisten en een technisch manager. Er is binnen het projectteam per deelproject een aanspreekpunt. Tegelijkertijd maken zij ook gebruik van elkaars deskundigheid en beschikbaarheid om tot het beste resultaat te komen.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!